Splošni pogoji sodelovanja

A) Veljavnost teh splošnih pogojev

A.1.) Ti splošni pogoji veljajo med kupcem in ponudnikom (v nadaljevanju: prodajalec) v zvezi s kupčevo ponudbo za nakup blaga prodajalca, podano preko spletne trgovine prodajalca (v nadaljevanju: bionutris.si).
A.2.) Kupec je vsaka oseba, ki prek bionutris.si prodajalcu posreduje ponudbo za nakup blaga prodajalca, ne glede na to, ali gre za fizično ali pravno osebo.
A.3.) Vsi dogovori med prodajalcem in kupcem v zvezi z nakupom blaga prek bionutris.si so urejeni v teh splošnih pogojih, Splošnih pogojih o osebnih podatkih prodajalca, ponudbi kupca in sprejemu prodajalca.
A.4.) Kupec ima možnost, da si te splošne pogoje ob podaji svoje ponudbe natisne oziroma shrani.

B) Neveljavnost drugih pogodbenih pogojev

B.1.) Ti splošni pogoji prevladajo nad nasprotnimi pogodbenimi pogoji kupca ali pogodbenimi pogoji druge osebe, ki odstopajo od teh splošnih pogojev.
B.2.) Ti splošni pogoji veljajo tudi tedaj, če ob zavedanju o obstoju nasprotnih ali drugačnih pogodbenih pogojev kupca ali druge osebe prodajalec opravi kakršnokoli izpolnitveno ali drugačno konkludentno ravnanje, ki bi se lahko štelo za potrditev nasprotnih ali drugačnih pogodbenih pogojev kupca ali druge osebe. Veljavnost slednjih je v vsakem primeru izključena. To velja tudi, če bi se pogodbeni pogoji kupca ali druge osebe lahko šteli za sprejete po vključitvi teh splošnih pogojev.

C) Veljavnost v razmerju do nepotrošnikov

C.1.) Ti splošni pogoji veljajo v vsakem primeru v razmerju do vseh oseb, ki ne štejejo za potrošnika v smislu potrošniške zakonodaje.
C.2.) Na potrošnike nanašajoči se predpisi so v primeru iz prejšnje točke v vsakem primeru izključeni.

D) Veljavnost v razmerju do potrošnikov

D.1.) Za vključitev teh splošnih pogojev med pogoje nakupa osebe, ki v smislu potrošniške zakonodaje velja za potrošnika, kot kupca, zadošča, če takšna oseba ob registraciji kot uporabnik spletnih strani prodajalca ali ob podaji povpraševanja za nakup blaga prodajalca izjavi, da je bila v celoti seznanjena s temi splošnimi pogoji prodaje prek bionutris.si.

E) Veljavnost v razmerju do tujcev

E.1.) Ti splošni pogoji veljajo ne glede na statutarni ali dejanski sedež kupca in ne glede na njegovo dejansko sposobnost razumevanja jezika, v katerem so ti splošni pogoji sestavljeni.

G) Ponudba kupca

G.1.) Kupec lahko iz asortimana prodajalca, ki je objavljen na bionutris.si, izbere blago, za katerega nakup je zainteresiran, ter nabor takšnega blaga s klikom na gumb »v košarico« določa v svoji »košarici«.
G.2.) S klikom na gumb »oddaj« kupec opravi prvi korak pri podaji zavezujoče ponudbe prodajalcu za nakup blaga, opredeljenega v košarici. Pred podajo ponudbe lahko kupec prosto spreminja razpoložljive elemente ponudbe.
G.3.) Ponudba je veljavna le pod pogojem, če kupec s klikom na ustrezni gumb potrdi, da se strinja s predmetnimi splošnimi pogoji in jih s tem naredi za sestavni del  ponudbe ter v primeru, da izbere način plačila s posredovanjem kateregakoli ponudnika plačilnih storitev, odredi izvedbo plačilne transakcije za plačilo vseh denarnih obveznosti, ki za kupca izhajajo iz oddane ponudbe.
G.4.) Ponudba kupca se daje glede na ceno blaga, ki je navedena v košarici kupca. Plačilna obveznost kupca znaša toliko, kot je pred podajo ponudbe kupca navedeno v razdelku »za plačilo« v sistemu bionutris.si, vključno z vsemi manipulativnimi stroški, stroški dostave ali plačila in podobnimi stroški ter morebitnimi davki, dajatvami ali popusti, kupec pa potrjuje, da je s tem seznanjen in se s tem strinja.
G.5.) Ponudba se šteje za podano le, če je ustrezno podana prek sistema bionutris.si. To velja tudi za vse morebitne dodatne zahteve, pogoje ali navodila kupca, ki so lahko v zvezi z vsebino ponudbe.

H) Sprejem prodajalca

H.1.) Potrdilo prejema ponudbe kupca, ki sledi po odpošiljanju ponudbe kupca, še ne predstavlja sprejema ponudbe s strani prodajalca.
H.2.) Sprejem ponudbe kupca se opravi z odpošiljanjem ustreznega elektronskega sporočila prodajalca ali z dostavo blaga kupcu. Kakršnakoli drugačna izpolnitvena ali drugačna konkludentna ravnanja prodajalca ne štejejo za sprejem ponudbe s strani prodajalca.
H.3.) Sprejem ponudbe je s strani prodajalca v vsakem primeru dan pod odložnim pogojem, da način plačila, izbran s strani kupca, stoodstotno zagotavlja plačilo celotne plačilne obveznosti kupca prodajalcu, kar prodajalcu avtorizira njegov ponudnik plačilnih storitev, ter da je prodajalec opravil in potrdil dobavljivost blaga v skladu z elementi ponudbe kupca.
H.4.) Po sprejemu ponudbe s strani prodajalca so pogoji vsakokratne kupoprodajne pogodbe med kupcem in prodajalcem fiksirani in jih ni mogoče spreminjati, razen če ti splošni pogoji določajo drugače.

I) Splošno o načinih plačila

I.1.) Sistem bionutris.si kupcu omogoča plačilo nakupa izključno s kreditno ali debetno kartico, plačilom po predračunu ali plačilom ob prevzemu blaga s strani kupca, pod pogoji, določenimi v teh splošnih pogojih.
I.2.) Plačila se opravljajo izključno v evrih ali v primeru, da je sedež prodajalca zunaj evroobmočja, v valuti, ki predstavlja veljavno plačilno sredstvo v državi sedeža prodajalca.
I.3.) Po izbiri ustreznega načina plačila s kreditno ali debetno kartico, preko UPN naloga ali s plačilom ob prevzemu blaga se kupec odpoveduje morebitni pravici do odstopa od ali spremembe naloga za izvedbo plačila z izbranim načinom plačila.
I.4.) Kupec se strinja, da sme prodajalec v primeru suma zlorabe kateregakoli načina plačila po svoji prosti presoji vsako zadevno transakcijo brez predhodnega obvestila predati v reševanje pristojnim organom.
I.5.) Kupec ne more pobotati svoje plačilne obveznosti s terjatvijo, ki jo ima do prodajalca.
I.6.) Kupec se zaveda in se strinja, da lahko njegov izvajalec plačilnih storitev za namen izpolnitve kupčevih plačilnih obveznosti v zvezi z nakupom po teh splošnih pogojih kupcu zaračuna stroške transakcije, ki prodajalcu niso znani. Kupec se strinja, da takšne stroške nosi sam.
I.7.) Če gre pri blagu za blago, za katerega je po 54. členu Pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost dopustna uporaba znižane stopnje davka na dodano vrednost, kupec, ki je zavezanec za davek na dodano vrednost, izjavlja, da je neposreden investitor in s tem upravičen do obračunane znižane stopnje davka na dodano vrednost ter da bo blago montirano na stanovanjskem objektu, ki ni namenjen poslovni dejavnosti.

J) Plačilo s kreditnimi ali debetnimi karticami

J.1.) Pri plačilu s kreditnimi ali debetnimi karticami bo prodajalec prek ustreznih ponudnikov plačilnih storitev bremenil dobroimetje kupca neposredno po odpošiljanju elektronske pošte kupcu o sprejemu njegove ponudbe s strani prodajalca.
J.2.) Po podanem nalogu za izvedbo plačila s kreditno ali debetno kartico se kupec odpoveduje sleherni pravici do preklica ali spremembe takšnega naloga, sicer prodajalcu odgovarja za vse stroške in škodo v zvezi s tem.
J.3.) Kupec je odgovoren za to, da ima pri ponudniku plačilnih storitev s kreditnimi ali debetnimi karticami zadostno dobroimetje za plačilo nakupa, da ima tudi sicer urejena vsa razmerja s tovrstnim ponudnikom plačilnih storitev, da je upravičen do plačevanja z uporabljeno kreditno ali debetno kartico ter da je ob podaji naročila podal popolne in pravilne podatke o uporabljeni kreditni ali debetni kartici. V nasprotnem primeru odgovarja prodajalcu za vso škodo in stroške, ki bi prodajalcu v zvezi z navedeno kršitvijo nastali.

K) Plačilo ob prevzemu blaga

K.1.) Kupec lahko plačilo ob prevzemu blaga opravi z vsakim načinom plačila, ki ga prodajalec ali dostavljalec (vključno s pošto) omogočata ob prevzemu blaga.

L) Plačilo z darilnim bonom v spletni trgovini www. bionutris.si ni mogoče.

M) Dostava blaga

M.1.) Prodajalec je s strani kupca naročeno blago dolžan dostaviti na naslov (pred vrata objekta, vendar ne v sam objekt oziroma brez vnosa blaga v sam objekt), ki ga kupec označi v ponudbi kupca, poslani prek sistema bionutris.si, in ki je potrjen v sprejemu prodajalca, če določbe tega razdelka ne določajo drugače.
M.2.) Prodajalec odgovarja za pravočasno in urejeno odpošiljanje blaga iz svoje poslovne enote in izročitev dostavljalcu, ne odgovarja pa za zamude, povzročene s strani dostavljalca.
M.3.) V primeru nakupa blaga, ki je povezan z dostavo blaga na naslov dostave, ki ne predstavlja ene izmed poslovnih enot prodajalca, je prodajalec blago dolžan skladno s prejšnjo točko odposlati na naslov, ki ga prodajalec kupcu sporoči v elektronskem sporočilu, s katerim potrdi prejem kupčeve ponudbe. Čas dostave, ki ga prodajalec v takšnem elektronskem sporočilu ali drugače sporoči kupcu, kot tudi čas dostave, ki ga kupcu morda sporoči dostavljavec, je informativne narave, s čimer se kupec strinja, in njegova morebitna prekoračitev iz kateregakoli razloga nima vpliva na veljavnost nakupa in za kupca ne proizvaja pravnih učinkov.
M.4.) Kolikor dostava blaga na naslov, ki ga je v svoji ponudbi označil kupec, ni mogoča iz razloga, ker blaga, ki je predmet dostave, ni mogoče vstaviti v hišni ali izpostavljeni predalčnik ali ker oseba, ki blago dostavlja, ugotovi, da se kupec ne nahaja na navedenem naslovu, kljub temu, da je bil predvideni čas dostave kupcu sporočen, upoštevaje dopustno prekoračitev po prejšnji točki, kupec pride v zamudo ter nosi stroške brezuspešnega poskusa dostave, prodajalec pa sme kupcu sporočiti, da ta naročeno blago v nadaljevanju prevzame v poslovalnici prodajalca, ki jo prodajalec navede v svojem sporočilu ter mu po prosti presoji zaračunati običajne stroške ležarine. S sporočilom iz prejšnjega stavka je prodajalec prost svoje izročitvene obveznosti.
M.5.) Če je dogovorjeno, da kupec prevzame blago na naslovu ene izmed poslovalnic prodajalca, pride kupec v zamudo, če na v elektronskem sporočilu prodajalca navedeni termin, z izjemo zgolj prehodne krajše zadržanosti, ki ne presega enega delovnega dne, blaga ne prevzame. Za čas prevzemne zamude sme prodajalec kupcu po prosti presoji zaračunati običajne stroške ležarine, svoje obveznosti izročitve blaga pa se sme razbremeniti s tem, da kupcu blago na stroške kupca dostavi na prodajalcu zadnje znani naslov kupca.
M.6.) Blago se šteje za dostavljeno, ko kupec predstavniku prodajalca, ne glede na način dostave (torej vključno s predstavniki dostavljavca), pisno potrdi prevzem blaga ali če v skladu z določbami tega razdelka pride v prevzemno zamudo.
M.7.) Če je kupec potrošnik, preide nevarnost naključnega poškodovanja ali uničenja blaga na kupca v trenutku, ko je blago skladno s predmetnimi splošnimi pogoji dano na razpolago kupcu ali ko kupec skladno s predmetnimi splošnimi pogoji pride v zamudo. V vseh drugih primerih preide nevarnost naključnega poškodovanja ali uničenja blaga na kupca v trenutku izročitve blaga s strani prodajalca dostavljavcu.
M.8.) Izbira dostavljavca je v pristojnosti prodajalca, katerega odgovornost pa je omejena le na odgovornost za izbiro.

N) Garancija, jamčevanje za napake

N.1.) Za blago prodajalca velja prostovoljna garancija, če je tako navedeno na garancijskem listu ali računu, ki je kupcu izročen ob dobavi, in sicer tako dolgo, kolikor je na takšni listini navedeno, obvezna garancija pa velja pod zakonskimi pogoji. V primeru prostovoljne garancije so za vprašanja, kjer garancija odstopa od teh splošnih pogojev ali zakonske ureditve, merodajna določila prostovoljne garancije. Vsaka garancija je veljavna le ob upoštevanju navodil na garancijskem listu ter proti predložitvi garancijskega lista ali računa.
N.2.) Kolikor informacije o prostovoljni garanciji na listinah iz prejšnje točke ni, se v vsakem primeru šteje, da prostovoljne garancije ni.
N.3.) Kolikor je odgovornost prodajalca po teh splošnih pogojih izključena, to velja tudi za osebno odgovornost njegovih delavcev, dostavljavcev, zastopnikov, predstavnikov in izpolnitvenih pomočnikov.
N.4.) Prodajalec odgovarja za stvarne napake blaga v skladu z določili civilnega prava. Za potrošnike veljajo določila prava varstva potrošnikov, tudi če odstopajo od v nadaljevanju navedenih pravil. V vsakem primeru velja, da za prodajalčevo odgovornost za stvarne napake v razmerju do kupcev, ki niso potrošniki, veljajo pravila iz spodnjega levega stolpca. Za prodajalčevo odgovornost za stvarne napake v razmerju do kupcev, ki so potrošniki, pa veljajo pravila iz spodnjega desnega stolpca.

PRAVILA V RAZMERJU DO KUPCEV, KI NISO POTROŠNIKI

Kupec je dolžan o očitnih napakah prodajalca pisno in dokazljivo obvestiti v osmih dneh od prevzema blaga, pri gospodarskih pogodbah pa takoj po prevzemu, sicer izgubi pravice iz naslova jamčevanja za očitne napake blaga.

O skritih napakah blaga mora kupec obvestiti prodajalca v osmih dneh od dneva, ko je napako odkril, pri gospodarskih pogodbah pa takoj po odkritju, sicer izgubi pravice iz naslova jamčevanja za skrite napake blaga.

Prodajalčeva odgovornost za napake, ki se pokažejo potem, ko mine šest mesecev od izročitve blaga kupcu, je izključena.

Kupec, ki je o napaki pravočasno in pravilno obvestil prodajalca, lahko takoj uveljavlja odpravo napake na način popravila blaga. Če blago ni popravljeno v 45 dneh od prejema zahteve kupca za popravilo, sme kupec zahtevati izročitev nadomestnega blaga brez napake. Šele v primeru brezuspešnega tovrstnega uveljavljanja sme kupec poseči po znižanju kupnine ali odstopu od kupoprodajne pogodbe. Ta določba velja tako za primere, krite s prostovoljno ali obvezno garancijo, kot tudi za primere uveljavljanja stvarnih napak.

V primeru zamenjave blaga z drugim blagom mora kupec prodajalcu pomanjkljivo blago dostaviti na stroške prodajalca v 30 dneh od prevzema blaga.

V primeru zakonsko obvezne garancije za brezhibno delovanje blaga se kupec lahko obrne tudi na proizvajalca ali uvoznika blaga. V takšnem primeru se šteje, da se je kupec odpovedal uveljavljanju tozadevnih jamčevalnih ali garancijskih zahtevkov v razmerju do prodajalca.

Prodajalčeva odgovornost za smrt, telesno poškodbo ali okvaro zdravja človeka, ali kadar zaradi napake na blagu nastane škoda na drugi stvari, je izključena, če je prodajalec ob dobavi ali v razumnem roku po nastanku škodnega dogodka oškodovanca obvestil o tem, kdo je proizvajalec oziroma uvoznik, ali katera oseba mu je izdelek dobavila.

Prodajalec jamči le za predvidljivo škodo, ki nastane kot posledica napak na blagu, kot tudi le za takšno škodo, ki je tipična za posamezen tip nakupa. Če je podana majhna malomarnost na strani prodajalca, ta odgovarja le, če gre za kršitev bistvenih obveznosti po pogodbi, ki ogrožajo uresničitev pogodbenega cilja, ali za kršitev obveznosti, katerih izpolnitev šele omogoči pravilno izpolnitev pogodbe in katerih izpolnitev kupec lahko pričakuje.

PRAVILA V RAZMERJU DO KUPCEV, KI SO POTROŠNIKI

Prodajalec mora kupcu izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve.

Napaka je stvarna:
1. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
2. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
3. če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
4. če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.

Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita.

Kupec mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda.

Obvestilo o napaki lahko kupec prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu prodajalec mora izdati potrdilo, ali ga pošlje v prodajalno, kjer je bila stvar kupljena, ali pa zastopniku prodajalca, s katerim je sklenil pogodbo.

Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena.
Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.

Kupec, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:
- odpravi napako na blagu ali
- vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
- blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali
- vrne plačani znesek.

V vsakem primeru ima kupec tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka.
Pravice kupca iz predprejšnjega odstavka ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil prodajalca.

Če obstoj napake na blagu oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi ni sporna, mora prodajalec čimprej, vendar najpozneje v roku osmih dni ugoditi kupčevi zahtevi po odpravi napake.

Prodajalec mora pisno odgovoriti kupcu na zahtevo najpozneje v osmih dneh po njenem prejemu, če je obstoj napake na blagu oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi sporna.

Če prodajalec uniči ali izgubi proizvod, ki mu je bil dan v popravilo, vzdrževanje ali dodelavo, je dolžan kupcu po njegovi izbiri izročiti v osmih dneh nov enak proizvod ali mu takoj plačati odškodnino v višini drobnoprodajne cene novega proizvoda.

Če prodajalec poškoduje ali pokvari proizvod, ki mu je bil dan v popravilo, vzdrževanje ali dodelavo, je dolžan na lastne stroške v treh dneh odpraviti okvaro oziroma poškodbo, kadar se s tem ne zmanjšata vrednost in uporabnost proizvoda. V primeru, da tega ni mogoče zagotoviti, pripada kupcu pravica iz prejšnjega odstavka.

Pravni pouk o pravici do odstopa od pogodbe:
Kupec ima pravico, da brez navedbe razlogov v 14 dneh odstopi od pogodbe.
Odstopni rok poteče v 14 dneh (a) od dne, ko kupec pridobi fizično posest na blagu ali jo pridobi namesto kupca tretja oseba, ki ni prevoznik in ko v ta namen določi kupec (b) ali, če gre za pogodbo v zvezi z dostavo blaga, ki sestoji iz več pošiljk ali kosov (b) od dne, ko kupec pridobi posest na zadnji pošiljki ali kosu blaga ali jo pridobi namesto kupca tretja oseba, ki ni prevoznik in ko v ta namen določi kupec.

Za uveljavitev pravice do odstopa mora potrošnik z nedvoumno izjavo obvestiti prodajalca (BOV d.o.o., Dunajska cesta 22, Ljubljana,) o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe (npr. s pismom, poslanim po pošti, telefaksu ali elektronski pošti).
V ta namen lahko kupec neobvezno uporabi tem splošnim pogojem priloženi vzorčni odstopni obrazec.

Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice kupca do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od te pogodbe.

Učinki odstopa od pogodbe: Če kupec odstopi od pogodbe, mu prodajalec brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od pogodbe povrne vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave s strani prodajalca). Tako povračilo podjetje izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je izrecno dogovorjeno drugače; v nobenem primeru pa zaradi tega povračila kupec ne nosi nikakršnih stroškov.

Prodajalec lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler kupec ne pošlje dokaza, da je blago poslal nazaj, odvisno od tega, kateri dogodek se zgodi prej.

Potrošnik blago vrne ali izroči prodajalcu brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva, na katerega je potrošnik obvestil podjetje o odstopu od pogodbe. Rok se upošteva, če potrošnik blago pošlje nazaj pred iztekom 14-dnevnega roka. Neposredne stroške vračila blaga nosi potrošnik.

Potrošnik odgovarja samo za zmanjšano vrednost blaga zaradi ravnanja z blagom, ki ni nujno potrebno za določanje njegove narave, lastnosti in delovanja.

O) Pridržek lastninske pravice, pridržna pravica

O.1.) Do popolnega plačila vseh plačilnih obveznosti kupca ostane prodano blago last prodajalca.
O.2.) Kupec mora blago, za katerega velja pridržek lastninske pravice, hraniti in z njim ravnati skladno s skrbnostjo dobrega gospodarja oziroma dobrega gospodarstvenika. Vsako spremembo kraja, na katerem se blago nahaja, kot tudi posege kupca ali tretjih oseb, predvsem morebitne rubeže, mora kupec prodajalcu nemudoma pisno sporočilti, v primeru rubeža s predložitvijo kopije zapisnika o rubežu. Stroške potrebne odprave posledic rubežev ali posegov ali dostave na prvotni kraj nahajanja blaga nosi kupec.
O.3.) Kupec se zavezuje, da bo lastninsko pravico prodajalca obvraroval tudi v primeru, če bo prodano blago dalje predal tretjim osebam oziroma če je blago namenjeno tretjim osebam. Predvsem mora kupec nadaljnjega prejemnika blaga izrecno pisno opozoriti na obstoj pridržka lastninske pravice prodajalca.
O.4.) Prodajalec nasprotuje morebitni spojitvi, pomešanju ali izdelavi nove premičnine iz prodanega blaga.
O.5.) Kupec sme izvajati pridržno pravico na kupljenem blagu, na katerem obstaja pridržek lastninske pravice prodajalca, le v primeru, če upravičenje do uveljavljanja pridržne pravice izhaja iz istega pogodbenega razmerja.

P) Splošno

P.1.) Vsakokratna pogodba, sklenjena na podlagi teh splošnih pogojev, bo shranjena v elektronskem sistemu prodajalca, kupec pa lahko do nje dostopa preko službe prodajalca za stike s strankami proti plačilu dejanskih materialnih stroškov njene reprodukcije.
P.2.) Če je kupec potrošnik, je vsakokratno pogodbo na podlagi teh splošnih pogojev glede na dogovorjeni izpolnitveni kraj sklenjena ustrezno v slovenskem, hrvaškem, italijanskem, nemškem ali angleškem jeziku.
P.3.) Če je kupec potrošnik, lahko pošlje svoje ugovore, pripombe, zahtevke in izjave prodajalcu na naslov: info@bionutris.si
P.4.) Naslov servisne službe prodajalca se glasi:info@bionutris.si
P.5.) Kupec s sprejemom teh splošnih pogojev ponovno potrjuje, da je seznanjen in soglaša z določbami Splošnih pogojev o osebnih podatkih prodajalca, ki jih je sprejel že ob registraciji uporabnika, ki mu omogoča uporabo sistema bionutris.si.
P.6.) Za pogodbe, sklenjene na podlagi teh splošnih pogojev, in za te splošne pogoje, se uporablja pravo države sedeža prodajalca ob izključitvi veljavnosti Konvencije Združenih narodov o mednarodni prodaji blaga.
P.7.) Za vse spore, ki so v zvezi ali izhajajo iz teh splošnih pogojev ali na njihovi podlagi sklenjenih pogodb, so mednarodno in krajevno pristojna sodišča v kraju sedeža prodajalca.
P.8.) Reševanje morebitnih sporov s prodajalcem je na izvensodni način možen na podlagi Zakona o alternativnem reševanju sodnih sporov.
P.9.) Delna neveljavnost posameznih določb teh splošnih pogojev ali na njihovi podlagi sklenjenih pogodb nima vpliva na veljavnost drugih določb. Neveljavne določbe je razlagati in pravno praznino, nastalo zaradi njihove neveljavnosti, zapolniti na način, ki je najbliže njihovemu prvotnemu ekonomskemu smotru.
P.10.) Kupec potrjuje, da se zaveda, da so predmetni splošni pogoji podvrženi nenehnemu spreminjanju in izboljšavam, zato za morebitne bodoče nakupe sam prevzema odgovornost, da se seznani z aktualnimi splošnimi pogoji, veljavnimi za sistem bionutris.si..
P.11.) Spremembe teh splošnih pogojev ter pogodb, sklenjenih na njihovi podlagi, so možne na podlagi pisnih individualnih dogovorov s kupci. Ustni dogovori o odstopu od obličnostne zahteve iz prejšnjega stavka niso možni.